Gizlilik Politikası

YASAL UYARI

MFK PETROL ÜRÜNLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Aşağıda kişisel verilerinizin MFK PETROL ÜRÜNLERİ  tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 

a) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında MFK PETROL ÜRÜNLERİ tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında MFK PETROL ÜRÜNLERİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: MFK PETROL ÜRÜNLERİ in ya da MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, MFK PETROL ÜRÜNLERİ Grubu Şirketleriyle ve MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: MFK PETROL ÜRÜNLERİ ya da MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile MFK PETROL ÜRÜNLERİ’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

MFK PETROL ÜRÜNLERİ faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, MFK PETROL ÜRÜNLERİ temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız


Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için MFK PETROL ÜRÜNLERİ’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MFK PETROL ÜRÜNLERİ tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Kampanya Formunu, bu Kampanya Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

 
/